1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA;

b) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA - Top Mark Centre s.c. Marek Majewski, Sylwia Majewska, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Urbanistów 1/51, 02-397 Warszawa, NIP 526-273-69-28, REGON 015594686

c) Karta podarunkowa JAK WAM SIĘ PODOBA lub voucher, karta - bon towarowy na okaziciela, wydany w formie papierowej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami”

d) Nabywca - osoba, która w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” na terenie Polski dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA;

e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA;

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w sklepach stacjonarnych „Jak wam się podoba. Sklep z książkami”

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” i nie podlegają oprocentowaniu.

5. Nabywca może wnioskować o wydanie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA jedynie w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” położonych na terenie Polski i tylko w tych punktach karta ta może być wydana.

6. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta podarunkowa JAK WAM SIĘ PODOBA nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, Wydawca nie dokonuje zwrotu na kartę płatniczą, nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.

7. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.

8. Zakup Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

9. Karta podarunkowa JAK WAM SIĘ PODOBA jest ważna 1 (jeden) miesiąc od momentu nabycia.

10. W przypadku niezrealizowania świadczenie w czasie określonym na Karcie Podarunkowej Nabywca i Użytkownik tracą możliwość zrealizowania Karty Podarunkowej.

2. Wydanie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA

1. Karty Podarunkowe JAK WAM SIĘ PODOBA są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Wydanie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA może nastąpić jedynie w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” położonych na terenie Polski.

3. Karta Podarunkowa JAK WAM SIĘ PODOBA może być używana wyłącznie w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” po wydaniu Nabywcy Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA.

4. Karty Podarunkowe wydawane są o wartości 50 zł, 100zł, 200zł, 500zł

5. Nabywca poprzez nabycie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA

1. Do realizacji w „Jak wam się podoba. Sklep z książkami” będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe JAK WAM SIĘ PODOBA nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

2. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy wartość Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

3. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług będzie niższa od wartości Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA, Wydawca nie zwraca różnicy w gotówce ani nie dokonuje zwrotu środków na kartę płatniczą.

4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA w przypadku uszkodzenia Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie JAK WAM SIĘ PODOBA lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

5. Wydawca nie odpowiadają za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

4. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe JAK WAM SIĘ PODOBA od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

2. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

4. Reklamacje - w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty JAK WAM SIĘ PODOBA - mają być składane bezpośrednio w miejscu nabycia Karty JAK WAM SIĘ PODOBA

Postanowienia końcowe

1. Wydanie Karty Podarunkowej JAK WAM SIĘ PODOBA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

2. Karta podarunkowa JAK WAM SIĘ PODOBA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.tmc.com.pl

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych JAK WAM SIĘ PODOBA i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych JAK WAM SIĘ PODOBA bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych JAK WAM SIĘ PODOBA Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.tmc.com.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.tmc.com.pl

Produkt dodany do listy życzeń

Strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Kontynuując jej przeglądanie Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajduje się w Polityce prywatności

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć