Regulamin


Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.tmc.com.pl, zwana dalej "TMC", prowadzona jest przez firmę


Top Mark Centre s.c.
Marek Majewski, Sylwia Majewska, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Urbanistów 1/51, 02-397 Warszawa, NIP 526-273-69-28, REGON 015594686 (Biuro handlowe: ul. Jaworskiego 7, 05-090 Raszyn), nr konta: 25195000012006931218850002 Idea Bank, zwaną dalej "TMC".



§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ten określa zasady korzystania z księgarni internetowej TMC, zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem księgarni internetowej TMC pomiędzy TMC a Klientem, składania zamówień na książki dostępne w księgarni internetowej TMC, dostarczania zamówionych książek Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za nabyte książki, rezygnacji przez Klienta z zamówienia, korzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z księgarni internetowej TMC zgodnie z jej przeznaczeniem.


§ 2. Rejestracja

1. Klient może dokonać rejestracji w księgarni internetowej tmc.com.pl (konto Klienta). Dokonanie rejestracji nie jest niezbędne dla dokonania zakupu w księgarni internetowej.
2. W celu dokonania rejestracji w księgarni internetowej, niezbędne jest, by Klient:
a) wypełnił formularz dostępny na stronie księgarni internetowej, podając: imię i nazwisko, adres e-mail za pomocą którego TMC może kontaktować się z Klientem oraz hasło;
b) zaakceptował ten Regulamin (wyrazić zgodę na stosowanie się do postanowień tego Regulaminu);
c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania umowy zawieranej drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a TMC.
3. Rejestracja w księgarni internetowej oraz korzystanie z funkcjonalności księgarni internetowej są nieodpłatne.
4. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie następuje z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. W celu usunięcia konta Klienta ze księgarni internetowej Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres bok@tmc.com.pl, wskazując adres poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowany w księgarni internetowej.



§ 3. Zawarcie Umowy – postanowienia ogólne

1. Informacje o książkach dostępne w księgarni internetowej są zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
2. Ceny książek wskazane w księgarni internetowej:
a) podawane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT);
b) nie zawierają kosztów dostawy;
c) wiążą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. TMC umożliwia następujące rodzaje Płatności:
a) przelewem bankowym;
b) opłata za pobraniem – koszt zamówienia płatny przy odbiorze (sposób płatności dostępny wyłącznie w przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski);
c) za pośrednictwem systemu płatności PayU.
4. Podmiotem świadczącym usługi płatności określone w § 3.3 c) powyżej jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf).
5. Za zamówienie o wartości do 150 PLN realizowane na terenie Polski Klient ponosi następujące koszty wysyłki:
a) Na terenie Polski:
Firma kurierska Fedex
(i) 13 PLN – w przypadku przedpłaty na konto
(ii) 15 PLN – w przypadku płatności za pobraniem
Poczta Polska
(i) 10 PLN – w przypadku przedpłaty na konto
(ii) 15 PLN – w przypadku płatności za pobraniem
b) Koszt wysyłki zamówień realizowanych poza granicami Polski uzależniony jest od kraju wysyłki i ustalany jest indywidualnie.
6. Zamówienia o wartości powyżej 150 PLN wysyłane są na terenie Polski bezpłatnie.
7. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są indywidualnie ustalane z Klientem.
8. TMC zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty księgarni internetowej.
9. Łączna cena wraz z podatkami oraz opłatami za dostawę przedstawiana jest Klientowi bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
10. Zamówienia w TMC można składać:
a) poprzez stronę internetową http://www.tmc.com.pl/:
b) telefonicznie pod numerem: 22 428 30 14
c) wysyłając e–mail na adres: bok@tmc.com.pl


§ 4. Zawarcie Umowy poprzez Stronę internetową


1. W celu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Klient powinien:
a) wybrać książkę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka" (bądź równoznaczny) – czynność ta może być poprzedzona dokonaniem rejestracji w księgarni internetowej oraz zalogowaniem się;
b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez księgarnię internetową;
c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych książek;
d) wskazać adres, pod który zamawiane książki mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby której mają być one dostarczone;
e) wskazać dane niezbędne do wystawienia przez TMC faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);
f) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam i płacę" (bądź równoznacznego).
2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §4.1 powyżej, Klient składa TMC oświadczenie woli, którego treścią jest oferta zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych przez Klienta, zgodnie z treścią tego Regulaminu.
3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §4.1 powyżej, TMC wyśle do Klienta (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) e-mail zawierający:
a) informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
b) link, skorzystanie z którego przez Klienta stanowi potwierdzenie zamówienia.
4. Zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenie przez Klienta zamówienia przez skorzystanie z linku w którym mowa w § 4.3 pkt b) tego Regulaminu.


§ 5. Zawarcie Umowy przez telefon


1. W celu złożenia zamówienia przez telefon Klient powinien skontaktować się z pracownikiem TMC pod numerem 22 428 30 14 i w trakcie rozmowy wskazać:
a) tytuł i ilość zamawianych książek;
b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez księgarnię internetową;
c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych książek;
d) adres, pod który zamawiane książki mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby której mają być one dostarczone;
e) dane niezbędne do wystawienia przez TMC faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);
f) adres email, przy pomocy którego TMC może komunikować się z Klientem.
2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §5.1 powyżej, Klient składa TMC oświadczenie woli, którego treścią jest oferta zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych przez Klienta, zgodnie z treścią tego Regulaminu.
3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §5.1 powyżej, TMC wyśle do Klienta (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) e-mail zawierający
a) informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
b) potwierdzenie treść proponowanej umowy.
4. Po otrzymaniu e-maila zgodnie z §5.3 powyżej, Klient, w celu zawarcia umowy, winien odpowiedzieć na otrzymany email (wysyłając email na adres bok@tmc.com.pl), w treści swojego maila wskazując, iż potwierdza warunki umowy, poprzez użycie sformułowania „akceptuję warunki”, „zgadzam się” bądź równoznacznego, jednoznacznie wskazującego na wolę zawarcia umowy. Odpowiedzenie przez Klienta na email otrzymany zgodnie z §5.3 powyżej stanowi oświadczenie o woli zawarcia umowy na warunkach wskazanych w mailu przesłanym zgodnie z §5.3 powyżej. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez TMC odpowiedzi Klienta zgodnie z tym § 5.4.


§ 6. Zawarcie Umowy przez email

1. W celu złożenia zamówienia przez email Klient powinien wysłać e–mail na adres: bok@tmc.com.pl, w którym Klient wskaże:
a) tytuł i ilość zamawianych książek;
b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez księgarnię internetową;
c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych książek;
d) adres, pod który zamawiane książki mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby której mają być one dostarczone;
e) dane niezbędne do wystawienia przez TMC faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);
f) adres email, przy pomocy którego TMC może komunikować się z Klientem.
2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §6.1 powyżej, Klient składa TMC ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §4.1 powyżej, TMC wyśle do Klienta (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) e-mail zawierający:
a) informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
b) potwierdzenie treść proponowanej umowy.
4. Po otrzymaniu e-maila zgodnie z §6.3 powyżej, Klient, w celu zawarcia umowy, winien odpowiedzieć na otrzymany email (wysyłając email na adres bok@tmc.com.pl), w treści swojego maila wskazując, iż potwierdza warunki umowy, poprzez użycie sformułowania „akceptuję warunki”, „zgadzam się” bądź równoznacznego, jednoznacznie wskazującego na wolę zawarcia umowy. Odpowiedzenie przez Klienta na email otrzymany zgodnie z §6.3 powyżej stanowi oświadczenie o woli zawarcia umowy na warunkach wskazanych w mailu przesłanym zgodnie z §6.3 powyżej. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez TMC odpowiedzi Klienta zgodnie z tym § 6.4.


§ 7. Dane osobowe

1. Rejestrując się w TMC Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w TMC.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy (zrealizowania zamówienia) między Klientem a TMC. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych bądź niepełnych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, w szczególności, Klienci  mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, TMC zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (w takim przypadku TMC powiadomi Klienta o skorzystaniu z tego uprawnienia).


§ 8. Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) z chwilą wpływu środków na konto TMC (w przypadku zamówień płatnych przelewem); bądź
b) z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, zgodnie z § 4.4, § 5.4 albo § 6.4 powyżej (przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
2. Umowa zawarta jest pod warunkiem, iż zamówiona przez Klienta książka znajduje się w magazynie TMC w chwili potwierdzenia zamówienia.
3. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony, lecz TMC podejmuje się uzyskania zamówionej książki w późniejszym terminie (czasowa niedostępność towaru), TMC informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji), wskazując jednocześnie, iż Klient uprawniony jest złożenia oświadczenia o:
a) zgodzie na realizację zamówienia w późniejszym terminie –  w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta, TMC zobowiązuje się działać z należytą starannością w celu uzyskania zamówionego towaru w najkrótszym możliwym terminie; TMC powiadomi Klienta o przewidywanej dacie realizacji zamówienia niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji;
b) braku zgody na realizację zamówienia w późniejszym terminie – w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta Umowę między TMC a Klientem uważa się za nie zawartą.
4. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony i TMC nie podejmie się uzyskania zamówionej książki (całkowita niedostępność towaru), TMC informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji). W takim przypadku Umowę między TMC a Klientem uważa się za nie zawartą.
5. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony jedynie w odniesieniu co do niektórych książek ujętych w zamówieniu, § 8.3 i § 8.4 stosuje się odpowiednio, przy czym Klient jest uprawniony do wskazania, czy wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówienie obejmuje czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.
7. Przewidywany czas dostawy wynosi:
a) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni robocze,
b) Firma Fedex – przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy.
8. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
9. O statusie realizacji zamówienia Klient informowany jest w panelu użytkownika po zalogowaniu na stronie TMC.
10. O wysyłce lub odbiorze osobistym zamówienia Klient informowany jest za pośrednictwem poczty e–mail.
11. TMC zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia wysyłanych książek, które uniemożliwi ich uszkodzenie.
12. Wysyłka towaru Pocztą Polską odbywa się we wtorki i czwartki.


§ 9. Reklamacje

1. TMC jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli książka sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Dla uniknięcia wątpliwości, za wady skutkujące odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne uznaje się:
a) wady powstałe z winy TMC, takie jak: wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas dostawy;
b) wady druku, lub inne podobne wady, niewidoczne przed otwarciem zamówienia.
2. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie, zasady dotyczące odpowiedzialności TMC z tytułu rękojmi za wady fizyczne regulują właściwe przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
3. Realizacja uprawnienia Klienta do złożenia reklamacji (odpowiedzialność TMC za wady fizyczne) następuje poprzez złożenie TMC stosownego oświadczenia przez Klienta. Klient składa oświadczenie o złożeniu reklamacji w formie elektronicznej, bądź to korzystając z właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej TMC, bądź przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail bok@tmc.com.pl.
4. Oświadczenie o którym mowa w § 9.3 powyżej musi zawierać opis wady stwierdzonej przez Klienta oraz oświadczenie, z którego z uprawnień Klient korzysta, a więc czy:
a) domaga się obniżenia ceny należnej za nabytą książkę;
b) odstępuje od Umowy (a w konsekwencji domaga się zwrotu uiszczonej ceny); czy też
c) domaga się wymiany książki na wolną od wad.
5. Warunkiem koniecznym do uznania reklamacji jest uprzednie dostarczenie przez Klienta reklamowanej książki wraz z dowodem zakupu na adres: Top Mark Centre s.c., ul. Jaworskiego 7, 05-090 Raszyn. Klient ponosi koszty wysyłki książek w związku z dokonywaną reklamacją. W przypadku uznania reklamacji za zasadną TMC zwraca Klientowi poniesiony przez Klienta koszt wysyłki.
6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o skorzystaniu z prawa do złożenia reklamacji, bądź od dnia doręczenia TMC wadliwej książki.
7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem księgarni internetowej TMC w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówionych książek.
2. Realizacja uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy następuje poprzez złożenie TMC stosownego oświadczenia przez Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez:
a) złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i doręczenie go na adres: Top Mark Centre s.c., ul. Jaworskiego 7, 05-090 Raszyn;
b) złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej, bądź to korzystając z właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej TMC, bądź przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail bok@tmc.com.pl.
3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (jednak skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe).
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w sposób określony w § 10.2 b) powyżej, TMC niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia klienta potwierdzi otrzymanie oświadczenia – poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz TMC niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książek będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. TMC niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. TMC wstrzyma się jednak ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania książek z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. TMC nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał, w celu zwrotu książek po skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy, sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TMC.
9. TMC dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.



§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zamówienia dla osób nie będących konsumentami realizowane są przez TMC według indywidualnych ustaleń.
2. Regulamin ten obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym, w szczególności (w odpowiednim zakresie) przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


FORMULARZE (kliknij, aby otworzyć/pobrać)

Formularz odstąpienia od umowy

Oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do reklamacji



Regulamin kart podarunkowych